آزمایشگاه نائو

ما اولین شرکت کننده ایرانی در مسابقات جهانی روبوکاپ، لیگ ربات های استاندارد هستیم. ویدئوی کنونی گزیده از بازی های ما در این مسابقات است.

 

 مقام اول نوآوری و چالش فنی در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1395.

 مقام دوم در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1394.

 مقام اول در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1393.

 مقام سوم در مسابقات ربوکاپ آزاد آلمان، لیگ ربات های استاندارد؛ مگدبورگ، آلمان، 1393.

 مقام دوم در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1392.

مقام اول نوآوری در تحقیق در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1392.

مقام اول در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1391.

مقام دوم در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1391.

مقام سوم در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، لیگ ربات های استاندارد؛ تهران، ایران، 1390.