در این قسمت هدف اصلی بدست آوردن تخمین مناسبی از موقعیت روبات و اشیاء اطراف آن به کمک پالایش اطلاعات بدست آمده از بخش پردازش تصویر است. به طور مثال اینکه روبات در چه موقعیتی است، روبات های هم تیمی و یا حریف در چه موقعیتی هستند، اینکه توپ با چه سرعتی در زمین حرکت می کند، همگی توسط مدل سازی صحیح محیط پیرامونی قابل محاسبه هستند. این قبیل مسایل در موقعیت یابی روبات ها٬ اتومبیل ها و اشیاء کاربرد دارد. علاوه بر این در هر موقعیتی که داده ها ورودی مستقیما قابل استفاده نباشند و نیاز به پالایش داشته باشند مدل سازی کاربرد دارد. دانشجویان رشته های برق، کامپیوتر، کنترل، هوش مصنوعی و مکاترونیک که در سطوح مقدماتی با مبانی آمار و احتمال مهندسی آشنایی دارند می توانند در این حوزه اقدام به فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی نمایند.