هر روبات با استفاده از اطلاعات کسب شده از محیط، نیازمند تصمیم گیری هوشمندانه ای است که منجر به بهبود روند بازی در جهت پیروزی تیمش شود. این تصمیم گیری می تواند از قوانین از پیش تعیین شده تشکیل شده باشند یا در حین بازی با توجه به تیم مقابل و روش های یاد گیری ماشین اتخاذ شوند. تصمیمات شامل حرکت کردن به سمت توپ، جایگیری مناسب در بازی، پاس دادن یا دیگر تصمیمات فردی یا جمعی باشد. این حیطه درهمه مواردی که یک دستگاه یا روبات نیاز به تصمیم گیری خود کار دارد کاربرد دارد. همچنین می توان به روبات هایی که با همکاری، هدف مشترکی را دنبال می کنند را نیز از کاربردهای آن شمرد.  تمامی دانشجویانی که با اصول و مقدمات برنامه نوسی آشنایی دارند می توانند در این قسمت به کار و فعالیت بپردازند.